Nässjö

200 miljoner kr – jättesatsning i Nässjö

Trafikverket inleder nu saneringen av före detta impregneringsområdet på Nässjö bangård.

nassjo_440x200
Trafikverket inleder nu en sanering på bangården där förorenad jord tas om hand. Jorden förorenades impregnering av järnvägssliprar.
Under drygt 90 år fram till 2005 användes delar av bangården i Nässjö till att impregnera träsliprar till järnvägen.
Som impregneringsmedel användes bland annat de livsfarliga ämnena kreosotolja och arsenik, koppar och krom som spreds och förorenade mark och grundvatten.

Nu kommer bangårdsområdet att saneras. Efter rivning av järnvägsanläggningen påbörjas en omfattande urschaktning av området ner till som mest 6 m under markytan. Ca 130 000 kubikmeter jord ska schaktas upp och behandlas på plats för att återanvändas eller transporteras till deponi.
Framrinnande grundvatten i schakten tas om hand och renas innan det släpps ut till Höregölen.
Saneringen bekostas till hälften av Trafikverket och andra hälften av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Totalt handlar det om 200 miljoner kronor inklusive återuppbyggnad av järnvägsanläggningen.
Saneringen väntas bli klar om två år.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook