Nyheter Småland

ÄNTLIGEN – De får bygga enorm berg- och dalbana

Snart dags för det ryska berget förutom inlåsta djur och dödsvargar. Tingsrätten säger ja till detaljplan för Wildfire berg- och dalbana på Kolmården.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu lämnat överklagandena avseende detaljplanen för berg- och dalbana på Kolmårdens djurpark utan bifall.

Norrköpings kommun antog den 19 juni 2017 en detaljplan som möjliggjorde berg- och dalbanan Wildfire på djurparkens område. Beslutet överklagades av boende i området och av Naturskyddsföreningen bl.a. med hänvisning till påverkan på trafik- och bullerförhållanden samt påverkan på närliggande skyddade områden och skyddsvärda djurarter i närområdet.

Domstolen bedömde dock att bullerpåverkan inte var större än att den skulle accepteras och att trafikökningen p.g.a. detaljplanen endast skulle bli marginell i förhållande till den omfattande befintliga djurparken. Vidare bedömdes påverkan på skyddade djurarter p.g.a. detaljplanen bli begränsad. Domstolen avslog samtliga överklaganden.

Domstolen var dock inte enig i sitt avgörande. Ett av de tekniska råden var skiljaktig och ville upphäva detaljplanen p.g.a. brister i miljökonsekvensbeskrivningen samt att buller från verksamheten och negativ påverkan på landskapsbilden riskerar att påtagligt skada riksintresset för friluftsliv

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook