Höglandet

Är du en av dem? Så många blir avlyssnade av polisen

Åklagarmyndigheten har under onsdagen lämnat sin redovisning till regeringen om användningen av s k hemliga tvångsmedel (avlyssning) för fjolåret.

Av statistiken drar åklagarmyndigheten slutsatsen att nyttan av hemlig avlyssning fortsätter att minska. Samtidigt visar siffrorna att den genomsnittliga avlyssningstiden per person har ökat från 41 till 50 dagar.

– Värdet av hemlig avlyssning har gradvis sjunkit de senaste åren på grund av en ökad användning av krypterad kommunikation som inte går att avlyssna, säger överåklagare Mats Svensson vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö i ett pressmeddelande

Uppgifterna som är grund för statistiken om olika nyttoparametrar lämnas av de åklagare som använt sig av de hemliga tvångsmedlen i sina förundersökningar och rättegångar. Här märks för 2016 en tydlig minskning av hur många ärenden där uppgifter från hemlig avlyssning kunnat åberopas som bevisning i målet eller där dessa lett till att misstankarna stärkts.

 

2015 2016
Personer som har varit föremål för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 1 158 1 253
Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 2 104 2 290
Hemlig rumsavlyssning 51 55
Misstänkta personer som berörts av hemlig kameraövervakning 122 117
Tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation* 5 959 6 800

* Orsaken till ökningen är sannolikt att de misstänkta oftare än tidigare byter telefoner eller telefonnummer, vilket kräver nya tillstånd, eller att polisen kan knyta misstänkta personer till fler teleadresser.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook