Debatt Opinion

Bättre folkhälsa med lyckosam vårdvalsreform

I konkurrensverkets rapport 2012:2 analyseras mångfalden av vårdgivare inom primärvården och förutsättningarna för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemet. I hela landet är kunskapen om att man själv kan välja vårdcentral stor. I Jönköpings län vet 97% av de tillfrågade att de kan välja vårdcentral. De flesta i landet har också minst två vårdcentraler inom rimligt avstånd. Två av tre  tycker också att de har tillräcklig information för att aktivt kunna välja vårdcentral. I Jönköpings län tyckte 81% att de hade tillräcklig information.Antalet vårdcentraler i landet har ökat med 190 st eller 19%. I Jönköpings län har ökningen varit störst i landet. I samband med vårdvalet  2010 har vi fått 52 vårdcentraler utspridda över länet. Invånarna har valt själva och har kunnat välja om igen hur många gånger som helst om något inte passat.

De flesta köerna är kapade och människor får vård utan att behöva vänta länge, ofta samma dag, eller inom fem dagar. Vallöften om möjlighet till fast läkarkontakt har också kunnat infrias även om det fortfarande finns förbättringar att göra. Invånarna är mer nöjda med vården, både när det gäller tillgänglighet, bemötande och uppfattning om kvalitet på vården. Det har blivit ett gott resultat och medborgarna är nöjda.

Citat ur konkurrensverkets rapport:”Eftersom priset på vården redan är bestämt konkurrerar vårdcentralerna med sådana former av kvalitet som går att observera för en patient, till exempel bemötande, tillgänglighet, kompetens eller ”det där lilla extra”.

Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader
Kraftsamlingen inom landstinget för att försöka minska behovet av vård i framtiden innebär en ökad satsning på folkhälsoarbete. På alla vårdcentralerna, oavsett driftsform, bedrivs ett intensivt arbete med att informera, utbilda och stödja invånarna till bättre hälsa. Det  innebär exempelvis riktade hälsosamtal till åldersgrupperna 40, 50 och 60-åringar.
Det har prövats inom andra landsting med god effekt, antalet hjärtinfarkter har exempelvis minskat, med allt vad det innebär i lidande och sjukvårdskostnader.

E-hälsa, dvs egenvård uppmuntras och med det nationella sjukvårdsupplysningsprogrammet 1177.se ges likartade råd enligt nationella handlingsplaner. E-hälsa innebär också att mera rådgivning, tidsbeställningar och avbokningar kan göras via internet.
Din vårdcentral blir den självklara mötesplatsen för diskussioner om hälsa, motion, kost med mera. På några vårdcentraler erbjuds träffar för invånare över 65 år där man kan få råd om kost, träning, sluta röka-kampanjer mm. Hälsocoacher finns på några vårdcentraler, och riktad patientundervisning  vid olika diagnoser erbjuds också.

Inför framtiden med flera äldre och multisjuka kommer alla goda idéer att behövas. Planeringen inför hemsjukvårdens överföring till kommunerna 2013 pågår för fullt.
Utökat samarbete mellan olika vårdgivare och mellan kommun och landsting kommer att bli nödvändigt.

Vårdvalsreformen har varit lyckosam med tanke på att medborgarnas möjligheter att själva delta i vården har ökat. Tillgängligheten till vård är förbättrad och köerna har minskat betydligt.
Primärvården i Jönköpings län har mycket kompetenta vårdgivare som matchar vårdtagarnas olika behov. Den fortsatta utvecklingen inför morgondagens utmaningar måste uppmuntras – det gagnar allas hälsa!

Lena Skaring Thorsén, landstingspolitiker fp

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook