Nyheter Växjö

Besked idag: får bygga partikelaccelerator

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i en deldom gett ESS AB (European Spallation Source) tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för forskning med neutroner på en fastighet i Lund.

[adrotate banner=”27″]
Domen innebär att anläggningen kan byggas men radioaktivt avfall får inte produceras och acceleratorn får därför inte startas. För det krävs att bolaget ytterligare utreder hur strålningen från verksamheten kan begränsas.
frågor om villkor gällande radioaktivitet och omhändertagande av radioaktivt avfall har skjutits upp under en prövotid. Domstolen har beslutat att bolaget under prövotiden ska utreda ett antal tekniska frågor och redovisa resultatet senast den 1 juli 2017.

ESS-anläggningen ska bli en anläggning för forskning, där neutroner används för att få kunskap om olika material och materia. Anläggningen kommer huvudsakligen att utgöras av en acceleratortunnel, en målstationsbyggnad samt ett antal byggnader som bland annat rymmer neutronguider och experimentstationer. Verksamheten har forskningsanknytning till Lunds universitet.

Enligt domstolens bedömning går verksamheten att bedriva med sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått att det inte finns risk för att olägenhet av väsentlig betydelse ska uppkomma. Ingen remissmyndighet har uttryckt farhågor för några allvarliga störningar för människors hälsa eller miljön vid driften av den planerade anläggningen.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook