Debatt Nyheter Opinion

Bygg ny järnväg nu – annars stagnation

Sverige befinner sig i en omställning från industrisamhället till tjänstesamhället i en allt mer globaliserad värld. Denna omställning har kommit olika långt i olika delar av landet och fört med sig att utvecklingen därmed går olika fort – Sverige håller på att delas upp i tillväxtregioner (främst storstadsregionerna inkl. Mälardalen samt stråket Linköping<>Stockholm/Uppsala) och de övriga som riskerar att fastna i en bestående stagnation.

Sveriges framgångsfaktorer har varit kunskap, tillgång till billig energi i tillräcklig mängd, väl fungerande infrastruktur, samt ett stabilt och demokratiskt statsskick. Tillkomsten av den allmänna folkskolan, Göta kanal och stambanorna under 1800-talet var startskottet och grunden för Sveriges gyllene århundrade och framväxten av det moderna Sverige. Stambanornas tillkomst, inkl. dess finmaskiga nät av matarbanor, gjorde det möjligt att transportera såväl råvaror, halvfabrikat, komponenter som de färdiga produkterna vart som helst i landet och möjliggjorde export. Som bieffekt kunde även innevånarna resa, Sverige blev ”rundare”. Industrier kunde med andra ord växa upp och utvecklas i hela Sverige. Samma grundmekanismer gäller under överskådlig framtid.

[adrotate banner=”6″]

Tjänsteproduktion ställer andra krav på transportsektorn än industriproduktion. Främst är kravet på goda kommunikationer för persontransport bl.a. för tjänsteresor/arbetspendling kombinerat med att kunna utföra huvudparten av arbetsinsatsen på distans. Under överskådlig tid kan inte alla typer av personliga möten ersättas av elektroniska dito. Vidare är tillgången till högt specialiserad kompetens en framgångsfaktor. Familjesituationen spelar också stor roll (båda kontrahenterna skall hitta arbeten inom rimligt pendlingsavstånd). Tjänsteproduktion kan förläggas vart som helst i landet förutsatt att kompetensförsörjningen kan ordnas. Det är här infrastruktur som höghastighetståg kommer in i bilden och möjliggör att kompetens blir tillgänglig för en mycket större del av Sverige än bara i dagens storstadsområden. Alltså ungefär samma mekanism som när stambanorna etablerades men nu gäller det transport av hjärnkraft och inte järn som
då det begav sig.

En annan effekt av globaliseringen är att de allra mesta av våra förnödenheter importeras, vilket ställer krav på  klimatsmart distribution (fossilfria transporter).
Den industri vi har i Sverige väljer, av ekonomiska skäl, att minimera sina lager av råvaror, halvfabrikat, komponenter och förlitar sig på att dessa kommer i en jämn ström till slutmonteringsanläggning. Detta ställer stora krav på att logistiken inkl. de fysiska transporterna fungerar helt störningsfritt.

Sverige har antagit utmaningen att ställa om till ett fossilfritt uthålligt samhälle. Detta ställer krav på transportapparaten. Just nu är det järnvägstransporter (av landtranssportslagen) som drivs med grön el som ger i särklass minst klimat-/miljöpåverkan.

Status kapacitetsutnyttjande på befintligt järnvägsnät
Alla utredningar visar att kapacitetsutnyttjandet på dagens järnvägsnät har överskridits. Det finns inte tillräckliga marginaler i tidtabeller för att kunna garantera att såväl avgångs- som ankomsttiderna hålls på en acceptabel nivå. Om en liten störning, för en enskild tågrörelse, uppstår fortplantar det sig genom hela systemet omedelbart – vanlig simpel köteori i praktiken. Vintertid, när benägenheten  från allmänheten att välja tåget framför bilen ökar så måste banverket strypa antalet tågrörelser för att skapa utrymme för att hålla spåren öppna – en ohållbar situation om vi vill öka antalet tågresenärer! Även om det säkert finns brister i underhållet så påverkar det inte bilden mer än marginellt (vanlig köteori visar detta) utan ytterligare spårkapacitet behövs och den måste tillföras utan att kapaciteten på det befintliga nätet under tiden försämras.

Regionförstoring Jönköping
Ny spårkapacitet och höghastighetståg via Jönköping skapar en dynamisk effekt som gör att regionen runt Jönköping samverkar med såväl storregion Göteborg som de sammahängande bandet av regioner från Linköping till Stockholm/Uppsala. Pendlingstiderna gör det nu acceptabelt att arbetspendla inom hela stråket från Göteborg <> Stockholm/Uppsala liksom till Öresundsregionen. Detta är en stark utvecklingskraft som gynnar samtliga regioner som finns utefter Götalands-/Europabanans sträckningar inkl ett mycket brett omland.
Om inte denna satsning genomförs så är det inte bara Jönköpingsområdet som är förlorare utan också i första hand Göteborgs- och Linköping/Norrköpingsregionerna och det påverkar därmed Sverige som nation.

[adrotate banner=”7″]

Förslag på åtgärder för att gynna en fortsatt stark samhällsutveckling i södra Sverige samt omställningen till ett fossilfritt hållbart samhälle

Vägnätet
•       Bygg felande länken Jönköping<>Ulricehamn som fullvärdig motorväg så att hela sträckan Stockholm<>Göteborg via Jönköping får motorvägsstandard (EU intresse)
•       Fullfölj upprustningen av E4:an så att hela sträckan Stockholm<>Helsingborg via Jönköping får motorvägsstandard
•       Bygg om väg 26/47 till 1+2

Modernisera järnvägsnätet
Modernisera järnvägsnätet genom att tillföra ny spårkapacitet och upprusta befintliga banor utan att befintlig trafikkapacitet försämras under byggtiden. Genomför moderniseringen förslagsvis på följande sätt:
1.      Bygg ut med ny dubbelspårig kapacitet i hela sträckningar enligt Europa- och Götalandsbanan (och inte enbart på avsnitten Göteborg<>Borås resp. Stockholm<>Linköping) och med standard för senare trafikering med höghastighetståg (EU intresse)
2.      Använd de nya banorna som avlastning av befintliga stambanor under tiden som de rustas upp. Rusta även upp viktiga IR-banor som Jönköpings- och Vaggerydsbanan inkl godsterminal Torsvik (logistikcentrum av riksintresse)
3.      Trafikera de nya banorna med höghastighetståg och de övriga banorna med godstransporter och regional persontrafik
4.      Fortsätt med att upprusta anslutande banor

Ingvar Åkerberg
Rune Hultkvist         
Jan Sidenvall

Folkpartiet liberalerna i Jönköpings kommun

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook