Ekonomi Nyheter

De vann mot staten – kan bli mångmiljonärer

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har nu beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

Skogsstyrelsen har nekat avverkningsrätt för att skogen är alltför skyddsvärd ur miljösynpunkt. Enligt markägarna innebär detta att deras skogsbruk hindras och att deras fastigheter minskar i värde. De har därför krävt ersättning av staten.

Enligt lag kan staten bara bli ersättningsskyldig om Skogsstyrelsens beslut innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. I domstolens mål har parterna varit oense om vad som är att betrakta som pågående markanvändning. Domstolen delar markägarnas bedömning att den markanvänd­ning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras.

Domstolen resonerar vidare att skog kan skötas på olika sätt och avverkning är en av flera åtgärder som kan bedrivas inom ramen för ett pågående skogsbruk. Gallring, plantering och inte minst den tid som skogen står på tillväxt är andra sådana åtgärder. Om det bedrivs skogsbruk på fastigheten saknar det betydelse om den har avverkats tidigare eller om det går att hitta några stubbar i markerna. Med dagens metoder går det att få en bra återväxt i fjällnära skog.

– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook