Ekonomi Nyheter

DÖDSOLYCKA – Nu måste företaget betala 3 miljoner kr

Luleå tingsrätt har nu ålagt SSAB EMEA AB en företagsbot om 3 miljoner kronor. SSAB EMEA AB ska även betala skadestånd till målsägandena.

Bakgrunden är följande. En arbetstagare var anställd vid SSAB EMEA AB och arbetade i enheten för Tillståndskontroll som utför kontroll och besiktning. Den 27 april 2016 pågick arbete med servicekontroll av traverskran 1068 i Adjustagets svalhall, Stränggjutningen vid SSAB:s anläggning i Luleå. Vid arbetet klämdes arbetstagaren till döds mellan en väggmonterad serviceplattform, ett plåtskåp och ett skyddsräcke som var monterat på traversräcket.

Tingsrätten har ansett att det har funnits betydande brister i SSAB:s arbetsmiljöarbete. Bland annat har det saknats skriftliga instruktioner och riktlinjer för hur arbete på enskilda traverser ska utföras. Arbetsförhållandena vid utförande av arbete vid specifika traverser har inte heller i tillräcklig utsträckning undersökts eller riskbedömts. Vidare har det av tio olika besiktningsintyg från återkommande besiktning av traversen från 2003 och framåt framgått att det förelegat en klämrisk med serviceplattformen. Trots detta har det inte vidtagits några åtgärder.

Enligt tingsrätten har ansvarig personal vid SSAB varit oaktsam genom att inte tillräckligt ha undersökt eller riskbedömt den ofta återkommande arbetsuppgiften servicekontroll och särskilt de klämrisker som funnits under arbetet. Ansvarig personal vid SSAB har därför av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har ålegat dem till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Eftersom olyckan med hög grad av sannolikhet inte hade inträffat om åtgärder vidtagits har åsidosättandet orsakat arbetstagarens död.

Då det arbete som enheten för Tillståndskontroll har utfört har varit riskfyllt och ansvarig personal vid SSAB under tio års tid, trots upprepade påpekanden om klämrisk i besiktningsintyg, har underlåtit att undersöka och göra riskbedömningar har det varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Det står därför klart att arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, grovt brott, har begåtts i SSAB:s näringsverksamhet.

Tingsrätten har även funnit att SSAB inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Det finns därför förutsättningar att ålägga SSAB företagsbot. Storleken på företagsboten bestäms till 3 miljoner kronor.

SSAB ska vidare betala skadestånd till målsägandena för begravningskostnader och sveda och värk.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook