Höglandet

En utmaning att få dricksvatten i framtiden – sjöar och vattendrag mycket påverkade


En damm. En sänkt sjö. En utdikad våtmark. De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade och mår inte så bra, visar en bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV, i ett pressmeddelande.

Ekosystemtjänster kan enkelt beskrivas som de nyttor som naturen ger människor i samhället. För sjöar och vattendrag handlar det till exempel om dricksvatten, livsmedel och vatten till jordbruket. De hjälper till att reglera klimat och övergödning, att bryta ned giftiga ämnen och att skydda mot översvämningar. En annan nytta är de funktioner som behövs för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, till exempel biologisk mångfald och livsmiljöer där arter kan utvecklas och överleva.

– Ofta tar vi ekosystemtjänsterna för givna. Men, samhället är helt beroende av att de fungerar och mycket av vårt välstånd vilar på de nyttor vi får gratis från naturen. Rapporten visar hur viktigt det är att skydda våra sötvatten, säger Jens Mentzer.

Det är första gången som det gjorts en kartläggning över ekosystemtjänster i svenska sötvatten och en bedömning av deras tillstånd. I rapporten pekas också på vilka mänskliga aktiviteter som påverkar ekosystemtjänsterna. Genom rätade vattendrag, utdikade våtmarker och sänkta sjöar har till exempel jordbruksproduktionen kunnat öka. Men det har också minskat naturens naturliga förmåga att jämna ut vattenflödena

Rapporten har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Forskarna har utgått från all samlad data som finns om våra sötvatten, till exempel industriers utsläpp och den miljöövervakning som samlas in via olika myndigheter. Sedan har ekosystemtjänsterna fått bedömningen dålig, måttlig eller god status.

– En sammantagen bedömning visar att flertalet av ekosystemtjänsterna i sjöar och vattendrag har en måttlig status. Det beror bland annat på övergödning, utdikning och fysisk påverkan i form av dammar och kraftverk,säger Sara Bergek,forskare på institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook