EXTRA: Sänker skatten för riskkapitaliser | Höglandsnytt
Ekonomi Nyheter

EXTRA: Sänker skatten för riskkapitaliser

NY DOM: Aktieägare i riskkapitalbolag får lägre skatt

Förvaltningsrätten i Stockholm har under tisdagen beslutat att utdelningar till elva personer som indirekt ägt andelar i riskkapitalbolagen Valedo Fund I AB och Valedo Fund II AB, ska beskattas endast i inkomstslaget kapital. Detta trots att bolagen är s.k. fåmansbolag där delägarna har varit verksamma i betydande omfattning i bolagen. Anledningen är att den s.k. utomståenderegeln är tillämplig.

– Huvudfrågan i målen har varit om det finns särskilda skäl för att inte tillämpa utomståenderegeln trots att utomstående i betydande omfattning ägt andelar i bolagen. Om det finns sådana särskilda skäl blir aktieinnehavet kvalificerat och utdelningarna ska i så fall beskattas i både inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital, vilket skulle leda till en högre skatt för de enskilda, säger Petra Andersson, rådman, i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten anser att utdelningsstrukturen i Valedo I och Valedo II, som regleras i avtal mellan aktieägarna, inte har motverkat syftet med reglerna om utdelning på kvalificerade andelar. Det finns därmed inte särskilda skäl och utomståenderegeln ska därför tillämpas.

Vare sig Valedo I eller Valedo II har enligt rätten en struktur som är typisk för riskkapitalbolag. Det är här fråga om bolag som förvaltar sina egna tillgångar. Således sker all verksamhet, såväl analysarbete, rådgivning som investeringar m.m. inom ramen för två svenska aktiebolag.

Med fåmansbolag avses bl.a. bolag där fyra eller färre delägare äger mer än 50 procent av rösterna i bolaget. Alla delägare som är verksamma i bolaget anses dock som en enda delägare. Om en delägare är verksam i ett fåmansbolag blir andelarna kvalificerade och utdelningar och kapitalvinster ska i så fall fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Syftet med dessa regler, som finns i 57 kap. inkomstskattelagen, är att hindra att löneinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Om utomstående (dvs. ägare som inte är verksamma i företaget) äger andelar i företaget i betydande omfattning och har rätt till utdelning, är dock verksamma ägares andelar kvalificerade endast om det finns särskilda skäl.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook