Nyheter

Föll från kraftledning och dog – företag döms till miljonböter

Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalat verkställande direktören vid ett kursgårdsbolag, som bedriver verksamhet i Askersunds kommun, och en till bolaget inhyrd instruktör för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.

Åklagaren har samtidigt väckt talan mot kursgårdsbolaget och begärt att tingsrätten, på grund av de brott som den verkställande direktören och den inhyrde inspektören åtalats för, ska döma bolaget att till staten betala en företagsbot om 1 500 000 kr.

Bakgrundet till åtalet och begäran om utdömande av företagsbot är en arbetsplatsolycka som inträffade på kursgården den 28 oktober 2014 då en 23 årig kursdeltagare, som deltog i en yrkeshögskoleutbildning till anläggningsmontör, under en slutövning avled i samband med att en kraftledningsstolpe under montering föll till marken tillsamma med kursdeltagaren som vid fallet befann sig cirka 20 meter upp i stolpen fastspänd i säkerhetssele.

Enligt tingsrättens bedömning har den grundläggande olycksorsaken varit att två av stolpens tillfälliga stag lossats utan att det funnits permanenta stag fast förankrade i markfästen som tagit över de lossade tillfälliga stagens uppgift att hålla stolpen på plats i sidled. Efter detta lossande av stag har stolpen stått osäkert och det är oklart om det var en annan kursdeltagares nedklättrande och avstigande från stolpen, den förolyckade kursdeltagarens rörelser uppe i stolpen och/eller spännandet av ett annat av stolpens stag som fick stolpen att falla.

Tingsrätten har i domen konstaterat att den riskbedömning som gjorts av den åtalade inspektören under planeringen av och under själva slutövningen resulterat i den enligt tingsrätten felaktiga slutsatsen att det vid slutövningen inte var nödvändigt att följa stolptillverkarens säkerhetsföreskrift att en erfaren gruppledare skulle säkerställa gruppens säkerhet under hela monteringen av en sådan stolpe som den aktuella. Tingsrätten har vidare konstaterat att det inte framkommit något bärande skäl för slutsatsen att det inte varit nödvändigt att vid slutövningen följa den säkerhetsföreskriften. Tingsrätten anser därför att den riskbedömning som gjort av inspektören vid planeringen av och under själva slutövningen inte varit tillräckligt noggrann.

Tingsrätten har vidare konstaterat att på grund av den inte med tillräcklig noggrannhet utförda riskbedömningen har stolptillverkarens ovan nämnda säkerhetsföreskrift inte följts vid den aktuella slutövningen. Enligt tingsrätten bedömning hade dödsolyckan med stor sannolikhet inte inträffat om en instruktör hela tiden varit närvarande vid kursdeltagarnas montering av den aktuella stolpen eftersom en närvarande instruktör med största sannolikhet hade ingripit mot och hindrat att två tillfälliga stag felaktigt lossades.

Den åtalade inspektören har dels genom sin ställning som inspektör och arbetsledare för kursdeltagarna vid slutövningen och dels genom delegation från sin närmaste chef haft ansvar för kursdeltagarna arbetsmiljö under slutövningen. Tingsrätten dömer därför inspektören för arbestmiljöbrott innefattande vållande till annans död, ringa brott till ett bötesstraff. Att brottet bedöms som ringa beror på att inspektören under lång tid gjort ovan redovisade och enligt tingsrätten felaktig bedömning angående behovet av att följa den nu aktuella säkerhetsföreskriften utan att det, såvitt tingsrätten känner till, tidigare inträffat någon incident eller olycka i anledning av brist på ständig inspektörsnärvaro under montering av stolpar av samma sort som olycksstolpen samt att det framkommit att den åtalade inspektörens bedömning i denna del delas av övriga inspektörer på kursgården som hörts i målet.

Den verkställande direktören har frikänts efter det att tingsrätten konstaterat att denne delegerat sitt arbetsmiljöansvar för planering och genomförandet av den aktuella slutövningen till en honom underlydande utbildningsansvarig chef.

Tingsrätten har i anledning av det arbetsmiljöbrott som den åtalade inspektören befunnits skyldig till dömt kursgårdsbolaget att till staten betala 1 000 000 kr i företagsbot.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook