Debatt Ekonomi Höglandet Nässjö

Hotet mot Höglandet – många företag måste kanske lägga ner

”Kilometerskatten ett hot mot jobben och tillväxten i Småland”, skriver Anette Eriksson, Regionordförande för fackförbundet Unionen i Småland och Magnus Sjöholm, Regionchef Unionen Småland, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är en grundförutsättning för jobb och tillväxt i näringslivet. Detta är speciellt sant för transporttunga branscher som skog, stål och verkstadsindustrin. Sverige och då speciellt Jönköpings län och de övriga småländska länen har en konkurrensnackdel på grund av sitt geografiska läge vilket gör transportkostnaden extra viktig.
Nu planerar regeringen att införa en vägslitageavgift för tunga lastbilar.

I Nässjö finns Träcentrum med viktig utbildning och utvecklingsprojekt inom trärelaterad industri. Inom en radie av 15 mil från Träcentrum hittar du 75 procent av Sveriges snickeriföretag, ledande trähustillverkare, möbelindustri och mängder av sågverk där flera står för innovation och skoglig kompetens. Mycket av denna utveckling riskerar att hotas av kraftigt högre transportkostnader och lägre konkurrenskraft.

En utredning ska presenteras i början av december och väntas föreslå en skatt på 24 kronor per mil för tunga lastbilar på svenska vägar. Tanken med skatten är att öka incitamenten till mer gröna transporter som tåg och båt snarare än lastbil. Det kan låta bra, men visar samtidigt hur långt från verkligheten utredningen verkar vara. I verkligheten här i Jönköpings län liksom i övriga Småland finns det ju helt enkelt inga fungerande alternativ till lastbilstransporter för stora delar av industrin.

Risken är alltså stor att det blir en skatt på Småland och i än högre grad på företagen och hushållen i glesbygden. Det leder till högre kostnader, sämre konkurrenskraft och att en stor del av den stora tillväxtpotential som finns i våra basnäringar aldrig kan förverkligas. Alla typer av transporter blir dyrare, vilket givetvis slår mer på alla de delar av landet där avstånden är stora. Det slår mot jobben och det slår mot hushållen. Mottot ”hela Sverige ska leva” blir än mer ihåligt.

Redan i dagsläget är det bristande infrastrukturen en av de största utmaningarna för regionen. En undersökning från Unionen visar också att endast var tredje Unionen-klubb i Småland ansåg att järnvägsnätet var bra anpassat till företagets behov. På vägsidan var läget något bättre, men bara hälften av klubbarna ansåg att infrastrukturen fungerade bra ur företagets perspektiv.
Den redan i utgångsläget dåliga infrastrukturen kostar i form av tillväxt och jobb. Det nya förslaget skulle kraftfullt göra Smålands konkurrenskraft än sämre.

Man kan också fråga hur stora positiva gröna effekter förslaget skulle ha totalt sett. Risken är att det skulle slå undan benen för en stor del av regionens bas- och verkstadsindustri som nu i många avseenden är ledande i utveckling mot en mer hållbar ekonomi. Vi vet att intresset för träbaserade produkter väntas öka globalt. Här har Sverige och Småland en chans att leda utvecklingen av nya innovationer kopplade till skogen. På sikt finns en möjliget att ersätta plast och andra icke-förnyelsebara material. Som exempel på ledande skogsforskning i regionen kan nämnas att vid Linnéuniversitetet finns framstående forskning inom så väl husbyggande i trä som i bioenergiteknik och skognäring med stor del innovation kopplat till forskningen.

Givetvis vill även Unionen ha en omställning av transportsystemet i riktning mot mer hållbara lösningar. Men det får inte ske på bekostnad av Småland där det i dagsläget helt enkelt inte finns fungerande alternativ till vägtransporter. Väljer regeringen ändå att gå fram med förslaget måste det därför kombineras med undantag som säkerställer vår framtida konkurrenskraft och därmed jobben.
Anette Eriksson Magnus Sjöholm
Regionordförande Unionen Småland Regionchef Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook