Debatt

Kan en gnista från arabländerna sätta Europa i brand?

Kan detta inträffa i Sverige eller i något annat land inom EU? Kan en gnista från ”arabländerna” sätta Europa i brand? Det som skett i ett antal ”arabländer” är närmast oundvikligt med hänsyn till det förtryck och den misär som råder.

Frågan varje politiker inom EU och de enskilda staterna nu borde ställa är: kan detta hända i EU eller något enskilt land inom unionen? Dessvärre verkar inte de Europeiska ledarna ens tänka en sådan tanke. De uppträder i dag på ett sätt som visar på en självgodhet och brist på insikt som är häpnadsväckande. Om de inte vore så självgoda skulle de ställa frågan. Agerar vi mot medborgarna i unionen på ett sådant demokratiskt och humanistiskt sätt, att vi inte behöver befara att en gnista från ”arabvärlden” också kan sätta Europa i brand? Om de svarade ärligt på den frågan så skulle det bli ett nej.

Faktum är att nu när de mest kuvade länderna börjar ropa efter demokrati och mänskliga rättigheter är politikerna inom EU på väg att inskränka dem. Ja, till och med avskaffa vissa självklara rättigheter.

Någon reell demokrati existerar inte längre. En icke folkvald ”regering” (EU-kommissionen) har i stort sett samma makt som envåldshärskare i de länder där folken nu gör uppror. Vi, folken har som i diktaturländerna inte givit dem något mandat.

I Sverige säger grundlagen att, ”all offentlig makt utgår från folket”. Trots detta stiftas cirka 80 procent av våra lagar i Bryssel. Samma gäller sannolikt också i övriga EU-stater. Man kan påstå att de svenska medborgarna är utsatta för ett grovt lurendrejeri när man förespeglar oss att vi går till valurnorna för att utse en riksdag och regering som skall föra den politik vi ger dem mandat att föra. Men i själva verket har vi röstat fram en riksdag och regering som är helt utan makt och därför måste följa EU :s diktat och lagar. EU agerar i många fall precis på samma sätt som de diktaturer som nu förhoppningsvis är på fallrepet.

För det första har man beslutat om en grundlag (Lissabonfördraget) som är helt politisk. I den finns inskrivit att en extrem marknadsliberal politik skall vara förhärskande i unionen och dess stater. En politiskgrundlag är oförenlig med demokrati. Just denna principiella sorts grundlag är det man går till storms mot i ” arabländerna” i dag. EU avlägsnar sig alltmer från demokratin i motsats till de nämnda staterna, där folken är beredda att ge sina liv för att införa demokrati. Nu diskuterar man i EU-kommissionen på fullt allvar att ta över lönebildningen och pensionsfrågorna från arbetsmarknadens parter och styra dem centralt för hela EU! Men man tänker också styra den offentliga sektorns storlek och därmed avrusta den välfärd och de trygghetsnät som bl a de svenska medborgarna kämpat sig till under mer än hundra år.

De ”arabiska” diktatorerna har vältrat sig i lyx och överflöd. Inte ens här skiljer sig unionens ledare från de förstnämnda. De har inte bara försett sig själva med privilegier fullt i klass med diktatorerna utan gynnar också sina barn och släktingar på ett sätt som är helt oförsvarligt.

När EU-politikerna höjer rösten mot ”arabländernas” diktatorer är de inte trovärdiga.

Den misär som folken i ” arabländerna” reser sig emot är nu istället politikerna i EU på väg att skapa i många av EU : s medlemsstater. Sålunda har man tvingat bland annat Grekland, Portugal, Irland med flera, att sänka lönerna för arbetare och tjänstemän. Man har även sänkt pensioner, arbetslöshets- och sjukersättningar. Samtidigt har man höjt skatterna. Till detta kommer enorma räntekostnader för de lån som de rika EU-staterna lånat ut.

I dag är inte bara fattigdomen och nöden stor i många av unionens länder utan köpkraften därav så låg att många företag får slå igen och därmed ökar arbetslösheten ytterligare. Med andra ord har EU skapat en ond cirkel som kan komma att fungera som den tändande gnistan i unionen.

EU är nu den region som återhämtat sig sämst efter ”finanskrisen”. Såväl Kina, Indien som Brasilien, med flera, har återhämtat sig betydligt mer och snabbare. I unionen är det bara Sverige och några få andra stater som klarat krisen. Till stor del beror detta på att vi har behållit vår egen valuta och själv sätter räntan. Detta skall vi inte tacka politikerna för utan det är helt och hållet svenska folkets förtjänst. Det vi nu håller på att göra är att vi i stort sett lämnat över folkets makt till nomenklaturan i Bryssel. Vill vi inte gå samma öde till mötes som de folk som nu håller på att frigöra sig från förtrycket i ”arabvärlden” måste vi frigöra oss från EU och gå vår egen väg. Men detta kommer inte politikerna att verka för. Därför måste vi själva agera genom att återta makten helt i enlighet med vad vår grundlag anger. Det som förvånar oss socialdemokrater är att alla socialdemokratiska politiker i Sverige såväl som EU tiger och samtycker till EU .s politik.

Ovanstående skrev jag för tre månader sedan. Händelserna vi nu ser i Grekland överträffar de farhågor jag då hade. Vart är Europa, EU och Sverige på väg. Ingen kan väl i dag påstå att det råder demokrati och frihet i Grekland. Makten utövas i dag enväldigt av EU. Tårgasdimmorna utanför parlament och torg påminner i mycket till vad som hänt och händer i de ” arabstater ” där folken nu försöker befria sig från förtrycket.

OLLE LJUNGBECKGävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook