Ekonomi Höglandet

KLART: Känt företag får göra enorma ränteavdrag

Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm under torsdagen.

De från och med beskattningsåret 2013 gällande reglerna om begränsningar i avdragsrätten för koncerninterna räntebetalningar är aktuella i målen. Dessa begränsningar syftar till att motverka att den svenska skattebasen urholkas till följd av mer eller mindre konstlade koncerninterna arrangemang där det huvudsakliga skälet för vald finansieringsstuktur varit att få en väsentlig skatteförmån.

De svenska Fortumbolagen har koncerninterna lån från ett bolag i Nederländerna som i sin tur har koncerninterna lån från bolag i Belgien, Irland och Luxemburg. Beskattningen av de räntor som betalas av de svenska bolagen är högre i Nederländerna än enligt den svenska bolagsbeskattningen. De delar av räntebetalningarna som enligt kammarrätten har ”slussats” till Belgien, Irland och Luxemburg har dock beskattats med en avsevärt lägre skattesats än den bolagsbeskattning som gäller i Sverige.

Kammarrätten har bedömt att det genom skuldförhållandena mellan de svenska bolagen och det nederländska bolaget har uppkommit en väsentlig skatteförmån för Fortumkoncernen, men att denna förmån inte har varit det huvudsakliga skälet för skuldförhållandenas uppkomst. Det innebär att bolagen har rätt till avdrag för ränteutgifter. Kammarrätten har vid bedömningen fäst stor vikt vid att den genomsnittliga beskattningsnivån ligger närmare den svenska bolagsskattesatsen än den tioprocentiga beskattning som är satt som gräns för att ränteutgifter inom en intressegemenskap ska kunna dras av utan att lagens undantag, den s.k. ventilen, tillämpas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook