Aneby Eksjö Höglandet Jönköpings län Nässjö

Kommunerna klarar inte av de ensamkommande flyktingbarnen

Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar, enligt en fördjupad kartläggning från Socialstyrelsen som visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

I Socialstyrelsens kartläggning ingår bl a Eksjö, Nässjö, Aneby och Värnamo kommuner.

I slutet av förra året uppgav 186 kommuner, via länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet. Socialstyrelsen har i sin kartläggning kontaktat 50 av dessa för att få en fördjupad bild av hur situationen ser ut när det gäller arbetet med ensamkommande barn.

43 av de 50 tillfrågade kommunerna (86 procent) uppger att verksamheter som hanterar frågor om ensamkommande barn är allvarligt eller kritiskt påverkade. Svårigheterna för kommunerna gäller både själva utredningsarbetet och möjligheten att hitta placeringsformer.

Undersökningen visar vidare att:

• 43 kommuner (86 procent) svarar att de inte har möjlighet att följa upp gjorda placeringar

• 39 kommuner (78 procent) bedömer att socialsekreterarnas uppfattning är att utredningsarbetet inte utförs på ett tillfredställande sätt

• 34 kommuner (68 procent) anger att ärenden inte dokumenteras som de borde på grund av tidsbrist

• 31 kommuner (62 procent) uppger att utredningarna inte sker inom lagstadgad tid

• 30 kommuner (60 procent) framhåller att det är svårt att få tag på tolkar

• 23 kommuner (46 procent) anger att socialsekreterarna inte hinner träffa de ensamkommande barnen och ungdomarna för enskilda utredande samtal.

”Vi ser att det finns brister i alla led, alltifrån utredning, placering och uppföljning till att få fram gode män som bevakar de ensamkommande barnens rättigheter”, säger Annika Öquist, enhetschef vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hälften av kommunerna uppger att det finns för få platser, både i Hem för vård och boende, HVB, och familjehem. 45 kommuner (90 procent) säger att den övriga verksamheten inom socialtjänsten påverkats till följd av arbetet med ensamkommande barn och unga.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook