KRAVET: Skrota reglerna för småföretagarna – ge dem pengarna | Höglandsnytt
Debatt Ekonomi

KRAVET: Skrota reglerna för småföretagarna – ge dem pengarna

”3:12 reglerna är ett de mest komplexa och svårbegripliga regelverk som företagare måste förhålla sig till och i Småföretagarnas Riksförbunds remissvar, SOU 2016:75 Betänkande av utredningen om översyn av 3:12 reglerna, föreslår vi ett alternativ om att skrota nuvarande regler till förmån för ett nytt förenklat och rättvist system”, säger Leif Svensson, ordförande för Småföretagarnas riksförbund, i ett opinionsinlägg.

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet har i en artikel i Skattenytt skrivit, Hur bör entreprenörer beskattas? Där resonerar hon med anledning av 3:12-utredningens förslag till skärpning av beskattning av fåmansbolag att det kan det finnas anledning att fundera på hur man principiellt bör se på beskattning av entreprenörer. Ska entreprenörer likställas med anställda och beskattas som om de vore anställda i ett företag eller bör de beskattas annorlunda och i så fall varför och på vilket sätt?

Både entreprenörskapsutredningen och incitamentsutredningen föreslår skattelättnader för att uppmuntra till entreprenörskap och företagsutveckling. 3:12-utredningen går tvärtemot de två andra utredningarna och föreslår en skärpning av beskattningen av entreprenörer. Detta kan tyckas förvånande men visar på behovet av en översyn av hela skattesystemet med ett helhetsgrepp där en ordentlig analys görs av hur skattesystemet ska utformas för att vara konkurrenskraftigt på 2020-talet och framöver.

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fasta på detta resonemang och sticker ut hakan rejält i det remissvar som lämnades in den 10 februari. Där vill vi visa att ett stelbent byråkratiskt och krångligt system inte behöver vara en norm. Vi avstyrker därför betänkandets förslag till förmån för vårt alternativa förslag där vi menar att det enda rätta är att skrota reglerna och förenkla på följande sätt.

1.Låt fåmansföretagare ta ut hur stor utdelning som de har råd till. För att staten inte ska förlora skatteintäkter på denna radikala förenkling och förbättring av 3:12 reglerna kan själva skattesatsen på utdelningen behöva höjas med någon procentenhet. Med en höjning från 20 till 22 procent skulle då det totala skatteuttaget höjas från 37,6 till 39,2 procent.
Ge någon form av skattestimulans om företagaren väljer att vänta med att ta ut utdelning tills företaget säljs eller se till att vinster ska få stå kvar obeskattade i företaget för att kunna säkerställa utvecklingsresurser när de behövs
2. För att förhindra att inte hela bolagsvinsten tas ut i utdelning bör dock ett lönekrav finnas kvar – att årsinkomsten för fåmansföretagaren exempelvis måste vara i nivå med skiktgränsen för statlig inkomstbeskattning. De som inte tar ut så hög lön bör ändå få ta ut lågbeskattad utdelning på ungefär samma nivå som dagens förenklingsregel, 160 000 kronor.
Med dessa ändringar skulle alla företagare veta vilka spelregler som gäller, uppmuntras att växa och fortsätta skapa de grundläggande förutsättningarna för fler jobb och bättre välfärd.

Småföretagarnas Riksförbund vill med denna modell visa att tankesättet som finns i en småföretagares vardag, d v s kreativitet, nytänkande och ständig anpassning till nya förutsättningar, även borde föras gå att föras över till regeringens olika reformförslag.

Leif Svensson
Ordförande
Småföretagarnas riksförbund

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook