Debatt

Moderaterna vill ha bort skiten – satsar 22 miljoner


[adrotate banner=”28″]
”Regeringen fortsätter på den inslagna vägen och höjer år 2014 anslagen till Kemikalieinspektionen från 194 miljoner kronor (2013) till 216 miljoner kronor”, skriver riksdagsledamoten och länspolitikern Bengt-Anders Johansson (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om arbetet för att stoppa farliga kemikalier i luft, produkter och i avloppsvatten.
[adrotate banner=”27″]
Under torsdagen presenterade Alliansregeringen en Kemikalieproposition med fokus på en giftfri miljö. Fokus ligger på barn och unga som är särskilt känsliga för miljö- och hälsofarliga ämnen. Spridningen av farliga kemikalier följer inga nationsgränser. Eftersom problemen är gränsöverskridande måste även lösningarna vara det och därför ser vi EU-samarbetet som centralt för att tackla dessa problem.

En framgångsrik kemikaliepolitik bygger på kunskap. Både i Sverige och inom EU finns det stora luckor i kunskapen kring och bedömningen av risker med exempelvis nanomaterial och hormonstörande ämnen. Vi måste även lära oss mer om hur olika ämnen används i olika varor och hur de exponeras för människa och miljö, samt få bättre kunskap om ämnens så kallade cocktaileffekt, det vill säga effekten av att olika ämnen samverkar. På det senare området har regeringen varit drivande i arbetet inom EU.

Satsas ytterligare resurser
I budgeten för 2014 satsas ytterligare resurser på att täta kunskapsluckorna och skapa gedigna underlag för beslut och lagstiftning. Inom handlingsplanen En giftfri vardag har Kemikalieinspektionen kraftigt ökat antalet regleringar av hälso- och miljöfarliga ämnen och bättre kunnat påverka EU:s regler. Regeringen fortsätter på den inslagna vägen och höjer år 2014 anslagen till Kemikalieinspektionen från 194 miljoner kronor (2013) till 216 miljoner kronor.

Gick före andra länder
Sverige gick före andra länder i unionen genom att totalförbjuda kvicksilver år 2009. I år förbjöds det hormonstörande ämnet Bisfenol A i livsmedelsförpackningar riktade till barn mellan 0-3 år. Regeringen har även uppmärksammat farliga ämnen i textilier och uppmanat kommissionen att vidta riskreducerande åtgärder på EU-nivå.

I och med EU:s kemikalielagstiftning REACH som trädde i kraft den 1 juni 2007 har unionens lagstiftning blivit mer omfattande och ambitiös vilket är välkommet. Sverige har samtidigt flyttat fram positionerna, gått före och haft större påverkan på kemikaliepolitiken. För oss moderater är det dock centralt att söka gemensamma lösningar inom EU. Då kan konkurrensneutralitet mellan unionens länder upprätthållas samtidigt som politiken får större genomslag till gagn för oss konsumenter.

Under de kommande fyra åren satsar regeringen 32 miljoner kronor på att främja avancerad rening av avloppsvatten för att långsiktigt säkra ett dricksvatten, fritt från skadliga halter av läkemedelsrester och andra svårbehandlade föroreningar.

Det tar tid att få ned och få bort halterna av miljö- och hälsofarliga ämnen. Utvecklingen går åt rätt håll men mycket arbete återstår att göra. Målet är dock tydligt – en giftfri miljö.

Bengt-Anders Johansson (m)
Jönköping, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Johan Hultberg (m)
Kronoberg, ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook