Nyheter

NYTT BESLUT – Jägarna får inte ha blodfest i skogen

Domstolen säger nej till jägarnas planer på blodfest i skogen. Jägarna ville döda ännu fler vargar än staten beslutade om men får nu nej på sitt överklagande.

Förvaltningsrätten i Luleå har nu meddelat dom i fem mål, som gäller licensjakt efter varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt på totalt 22 vargar tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari 2018 till och med den 15 februari 2018.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Örebro län har beslutat om licensjakt efter totalt 22 vargar. Föreningen Nordulv, Wolf Association Sweden, Svenska rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen i Värmland och Dalarnas län, överklagade och begärde i första hand att besluten skulle upphävas. Jägarnas riksförbund, distrikt Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro överklagade besluten i sina respektive län och begärde att jakten skulle utökas. Även Jägareförbundet Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län överklagade besluten i sina respektive län och begärde att jakten skulle utökas.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att syftet med licensjakten, bl.a. att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning, i sig är acceptabla och kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för varg. Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig, dvs. de syften som angetts kan förväntas uppnås genom licensjakt och att det saknas andra lämpliga lösningar för att uppnå dessa syften. När det gäller hur många vargar som ska omfattas av jakten så har hänsyn tagits till vargstammens nationella status och hur stor andel av vargstammen som finns inom respektive län. Förvaltningsrätten har bedömt att licensjakten inte försvårar ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus och bedömer jakten vara proportionerlig. Vidare anser förvaltningsrätten att kraven om selektiv jakt under strängt kontrollerade förhållanden är uppfyllda.

Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook