Debatt

”Oacceptabelt, så här får det inte gå till” – toppolitikerna kräver utlovad järnväg

”Det politiska styret i Västra Götalandsregionen, Göteborg och Borås kräver att regeringen och Trafikverket tänker om vad gäller järnvägen Göteborg-Borås”, skriver tre kommunal/regionråd i ett opinionsinlägg.

Våren 2018 antar Sveriges regering nationell plan för transportinfrastruktur 2018 – 2029. I dagsläget ser det ut som att den viktiga satsningen på ny järnväg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg – Borås, uteblir trots tidigare utfästelser. Därför har Johnny Magnusson (M), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Olsson (S) idag vänt sig med ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon där de kräver att staten lever upp till sitt löfte gentemot Västra Götalands befolkning och näringsliv.

I samband med att regeringen i mars presenterade direktivet till Trafikverket för åtgärdsplanering till nationell plan 2018-2029, framgick det att sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden. Signalen som skickades till Trafikverket var därmed att Göteborg-Borås kan väljas bort för byggstart under kommande planperiod, trots att delsträckan Mölnlycke-Bollebygd finns med i nuvarande plan. I de samtal som förts med Trafikverket sedan dess verkar det tyvärr som att verket kommer ta fasta på regeringens direktiv och gå emot egna nyttoberäkningar.

Idag reser nära 100 000 människor varje dag i stråket mellan Göteborg – Borås. Stråkets infart till Göteborg på Rv40 är oerhört hårt belastad, där 1400 bussar per dygn passerar Delsjömotet. Dagens tåg är inte ett alternativ till bil eller buss. De undermåliga förutsättningarna för pendling hindrar konkurrenskraften och tillväxten. Befolkningsökningen i stråket är stor och mer än hundratusen nya bostäder planeras. En stor del av det bostadsbyggandet riskerar att läggas på is utan utbyggda kommunikationer. I stråket finns Landvetters internationella flygplats som år 2016 hade 6,4 miljoner passagerare. Ett färdigställande av Mölnlycke-Bollebygd skulle innebära att Göteborg – Landvetter flygplats – Borås kan börja trafikeras med tåg. Göteborg-Borås är även av stor betydelse för att få ut full effekt av Västlänken så tidigt som möjligt.

Huvudkravet i brevet är att Trafikverket ska planera för ett färdigställande av Mölnlycke-Bollebygd samt byggstart för de två andra delsträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås under kommande planperiod.

Det är mycket olyckligt att Trafikverket inte verkar ta med Göteborg-Borås som helhet för färdigställande. Att Mölnlycke-Bollebygd inte ens skulle stå klart till 2029 är oacceptabelt.

Vi vill att regeringen och Trafikverket tänker om. Västsverige växer så det knakar både vad gäller invånarantal och näringsetableringar. En effektiv järnvägsförbindelse på sträckan Göteborg-Landvetter-Borås har stor betydelse för att den positiva utvecklingen ska kunna drivas vidare. Att dumpa den satsningen vore helt orimligt.

Lagt kort borde ligga. Så här får det inte gå till. Vi är inte emot att det byggs på andra ställen. Det är bra om tågresandet ökar. Men omprioriteringarna står inte i proportion till behoven i vår del av landet.

Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

Ann-Sofie Hermansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Borås

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook