Höglandet Jönköping Jönköpings län

OTÄCKT: Cancervården på Höglandet är dålig – många dör


Lungcancerdrabbade i Region Jönköpings län får sin diagnos i ett sent stadium, då cancern ofta redan är spridd. Endast var tionde patient diagnostiseras i ett tidigt skede vilket gör att regionen ligger långt under rikssnittet. Dessutom får inte alla ta del av viktiga undersöknings- och behandlingsmetoder. Det visar en ny granskning som tagits fram till årets Cancerfondsrapport och som Cancerfonden publicerar under fredagen.


Lungcancerfall som upptäcks tidigt har goda förutsättningar att kunna botas. Cancerfondens granskning visar att det finns stora skillnader mellan landstingen i hur väl primärvården lyckas fånga upp och diagnostisera patienter i ett tidigt skede. I Region Jönköpings län diagnostiseras bara var tionde patient i tidigt skede, då möjlighet till bot är störst. Regionen ligger långt under rikssnittet, när det gäller tidig diagnos.

– Vår granskning visar att inte ens två av tio patienter med lungcancer kan botas i dag. En av orsakerna är att diagnosen ställs för sent. Vår slutsats är att det framför allt är primärvården som har brister. Det måste vara lätt för patienterna att komma till sin läkare och återkommande få träffa samma läkare. Då ökar förutsättningarna att hitta lungcancer i tid, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden och chefläkare, i ett pressmeddelande.

Alla patienter som kan komma i fråga för botande behandling ska undersökas med PET-kamera och datortomografi. Denna bilddiagnostik är avgörande för att kunna lokalisera och dela in tumörer i stadier och därmed kunna sätta in bästa möjliga behandling. I Region Jönköpings län undersöks nio av tio patienter i den här patientgruppen med PET-kamera. Bara två landsting, Gotland och Jämtland Härjedalen, når den högre målnivån i Nationella lungcancerregistret. I botten finns Södermanland, där bara var tredje av dessa lungcancerpatienter undersöks med denna metod.

Det finns även analysmetoder som ska tillämpas på de patienter vars cancer spridit sig och inte längre är botbar. Enligt nationella riktlinjer ska alla patienter som ska få aktiv behandling mot lungcancer i stadium IV först testas för en viss typ av tumörmarkör (EGFR). Det ska göras för att vården ska kunna sätta in rätt läkemedel och behandling. I dag lever bara ett landsting – Jämtland Härjedalen– upp till det här målet och skillnaderna mellan övriga landsting är stora. I Region Jönköpings län ligger man även här långt under rikssnittet och två av fem i den här patientgruppen får inte en sådan analys, trots att det är något som man har rätt till.

– Skillnaderna i hur patienterna utreds och omhändertas är inte acceptabla. Alla patienter ska ha tillgång till den vård de har rätt till oavsett var man bor. Kan det egna landstinget inte erbjuda en fullgod vård ska patienten remitteras vidare, säger Jan Zedenius.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige. Varje år avlider fler än 3 600 personer av lungcancer. Cancerfonden har granskat lungcancervården utifrån de två målnivåer som finns i det Nationella lungcancerregistret: en övre målnivå som är satt utifrån en best-practice metod och en lägre målnivå som är satt utifrån riksgenomsnittet 2014. Därefter har Cancerfonden gjort en jämförelse av samtliga landsting och i vilken grad de når de uppsatta målen.
Cancerfonden har valt sju indikatorer som tillsammans täcker överlevnad, vårdkedjan för väntetider, diagnos- och behandlingsmetoder till palliativ vård i livets slutskede. Granskningen är gjord i samarbete Nationella lungcancerregistret.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook