Debatt

Regionfrågan för Höglandskommunerna

Frågan om större och förändrade regionala strukturer har pågått i landet under decennier. Tidvis har diskussionen präglats av tanken att behålla länen och förändra kommunstrukturen.

 

 

                 

Tidvis har debatten präglats av att ta bort den regionala nivån och därmed landstingen och kanske göra större kommuner. Den senaste större statliga utredningen i sammanhanget, Ansvarskommittén, lade förslag om 6-9 större regioner (regionkommuner) med minst miljonbefolkning och frivillig kommunsamverkan.

 

Regionfrågan är en framtidsfråga och en utvecklingsfråga för hela vårt land och för våra kommuner. Detta gäller inte minst för vårt län och vår befolkning. Vårt Jönköpings län är visserligen landets femte största län men ändå litet i jämförelse med landets storstadsregioner och planerade regionbildningar i Norrland.

 

Parallellt med händelseutvecklingen har vissa regioner tagit frågan i egna händer. Region Skåne och Västra Götaland har övat sig i frågan under flera år och blev nu 1 jan 2011 bestående regioner (formellt landsting) tillsammans med Region Gotland och Region Halland.

 

Regeringen har tillsatt en särskild utredningsman, Mats Sjöstrand (tidigare gd för Skatteverket) att se över statens regionala indelning / län mm. Utredningen skall överlämnas 31 dec 2012.

 

Ryktesvis kan noteras statens inställning i frågan. Det lär knappast bli flera Hallandslösningar. Halland blir del i ett eller flera kommande större län.

 

Staten genomför sedan några år en omfattande funktionsuppdelning mellan länsstyrelserna, där samverkan och uppdelning mellan flera myndigheter pågår för fullt, vad gäller nästan samtliga funktioner. I övrigt kan man konstatera att det är endast polisen som i dagsläget har nuvarande län som regional indelning. För övriga verk och myndigheter råder en fullständig anarki vad gäller geografisk indelning.

 

För Jönköpings län har sedan flera år pågått en diskussion om kommande regionkommuner mm. En mycket splittrad bild kan noteras i diskussionen utifrån alla aspekter.

 

Utifrån ett Höglandsperspektiv tycker vi att utvecklings- och framtidsfrågorna är avgörande för diskussionen. Våra utmaningar, och som gäller hela länet, är befolkning och kompetens hos vår arbetskraft i kombination med attraktivitetsfrågorna. Frågan är vilken regional administrativ indelning som bäst gagnar våra utvecklingsfrågor. Vi tror att jämbördiga regioner måste skapas i landet för att nationella beslut och resurser skall fördelas någorlunda rättvist. Våra röster från icke-storstadsområden måste ha samma bas för att komma till sin rätt. Vi tror att större geografier än nuvarande län måste skapas ur såväl ett Sverigeperspektiv som ur ett internationellt perspektiv. Sverige, med en befolkning på ca 9 miljoner kan inte uppträda med ett 20-tal olikstora regioner utan måste hyfsa sin egen struktur, vilket pekar i riktning mot 7-10 regioner med minst miljonbefolkning. Jönköpings län tror vi måste ingå i en större geografi för att i framtiden inte bli ”omkörda” av större regionbildningar vad gäller resurser, som t ex infrastruktur, och inflytande gentemot staten samt utvecklingskraft.

 

Hur en sådan geografi skall se ut kan diskuteras, men vi skulle vilja utgå från begreppet utvecklingsregion. Det skulle innebära att vi har ett framtida perspektiv på frågan, där en mix av faktorer skall blandas. Tradition, varumärke, kultur, kommunikationer, näringsliv, kompetens och tillgänglighet är aspekter bland andra att ta hänsyn till. Vi måste visa mod och flexibilitet i vår diskussion, där nytänkande om geografiska strukturer gäller.

Vi välkomnar konstruktiva och framtidsinriktade diskussioner i vårt område och i länet.

 

Höglandet 2011-01-26

 

GUNILLA HJELM (C)                             LENNART BOGREN (C)

Ordf                                                          V ordf

 

 

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook