Nyheter

Svensk terrorist dömd till fängelse igen

Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 en 34-årig man för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har nu fastställt tingsrättens dom.

Målet avser två meddelanden på ett öppet Facebook-konto och frågan om tillhandhållandet av dessa meddelanden utgör brott mot svensk lagstiftning på terrorismområdet.

Meddelandena innefattar enligt hovrätten straffbara offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet och hovrätten slår fast att uppmaningar att ge finansiellt stöd till terroristorganisationerna Islamiska staten och Jahbat al-Nusra för inköp av vapen är liktydigt med att uppmana till särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten finner även styrkt att den tilltalade uppsåtligen har tillhandahållit uppmaningarna på Facebook och att hans syfte med uppmaningarna har varit att de insamlade pengarna ska användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet.

Hovrätten har vid sin bedömning tillämpat straffbestämmelserna i 2 och 3 §§ rekryteringslagen samt 2 och 3 §§ i den s.k. finansieringslagen, den sistnämnda paragrafen i dess lydelse före den 1 april 2016, och hovrätten konstaterar att dessa bestämmelser inte kommer i konflikt med den internationella humanitära rätten.

I domen utvecklar hovrätten särskilt vad som avses med särskilt allvarlig brottslighet och den svenska terroristlagstiftningens förhållande till internationell humanitär rätt.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning vad gäller brottslighetens straffvärde och påföljd och fastställer därför tingsrättens dom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook