Debatt Opinion

Till HR-chefen och hans ersättare!

POU:s ordförande blev intervjuad av VP (Roger Ivarsson) 2011-03-15 (se bifogade klipp från VP) hans fråga gällde bland annat hur ersättarfrågor får sina lösningar när chefer av olika anledningar inte kan fullgöra sina uppdrag.
Håkansson frågade efter om det fanns en plan för hur andra medarbetare kan träda in i chefspositioner om ordinarie chefen får en frånvaro.

Det föga informativa svaret ger mig anledning att ställa fråga till HR-avdelningen, vad är det som gäller för svaret som Håkansson uttryckligen angav att det är synnerligen viktigt att det finns ställföreträdare för att vi inte ska bli strandsatta.
Håkansson förklarade sig nöjd med att det finns en backup för ledningsfunktioner.
Nio månader har gått med ny majoritet och förändringar inom kommunledningsförvaltningen sedan Håkansson gjorde sitt uttalande, därför vill jag nu veta vad backup står för i detta sammanhang. Det kan var så att frågan blivit belyst senare, men har i så fall gått mig förbi.

Frågor:
1.    Är HR-avdelningen och POU delaktiga och har ansvar för att de viktiga ledningsfunktionerna har organiserade former för vem och hur ersättare går in i.st.f. ordinarie chef?
2.    Fins det av KS beslutad backupform för insättande av ställföreträdare och finns den dokumenterad?
3.    Vem beslutar om och har ansvar för att ersättare är lämplig och har erforderlig kompetens?
4.    Som ett exempel – vem är i dag i januari 2012 utsedd att vara kommunchef Magnus Färjhages ställföreträdare.
5.    Ligger det inom HR-avdelningens ansvarsområde för uppföljning/åtgärd, – att när verksamhetschef hamnar i extra ordinära arbetsbelastande utredningar och förberedande åtgärder för verkställighet att då internt och eller externt tillföras biträdande chefskap för avlastningar.  Denna fråga är för mig föranledd av VO-chefens ansvar för att på kvalitetsmässig hög nivå ta hem – enligt KomHem-kommittens intentioner hemsjukvården med nedre åldersgräns 18 år. Min uppfattning är att kompetens finns inom VO för att klara detta på föredömligt sätt men jag ser också att det bör finnas gränser för vad som ska åläggas enskilda i sina ledarroller. Med hög nivå av flexibelt tänkande ser jag det lämpligt att VON presidie temporärt för 2012 får förhöjt arvode så att förankringsprocesser kan förstärkas. Min uppfattning är att vi har en VON i dag som gör ett bra jobb.
6.    Min ingång i detta ligger långt från det politiska spelet, min drivkraft ligger i att på olika sätt hävda brukarperspektivet, alltså våra ”kunder” inom VO och totalt i hela kommunen.
7.    Har ni tid, Laszlo och Jan, kommer jag hellre upp till er för samtal, än att fortsätta med dokumenterat meningsutbyte.
8.    Återkopplingar från ledande politiker, med vissa undantag ser jag utsiktslöst.

Med hälsningar
Jack Andreén

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Beakta att Klas Håkansson (M) varit ordförande för Personal och Organisationsutskottet under de ca 10 månader som gått sedan intervjun – därför blir det mycket intressant att få ta del av vad han i sin ledarroll lyckats förverkliga för backup så att ställföreträdare kan gå in för chefer som tillfälligt har frånvaro.
    Eftersom ordf. för POU ser det viktigt att ställföreträdare finns för cheferna inom organiationen och då ni Laszlo Palfi och Jan Gunninge är föredragande inför politiker och har god kännedom om vad som gäller, ser jag det värdefullt om ni redogör för vad som gäller för hela kommunala administrationen, – just här på Höglandsnytt som syns göra en raketstart med utökade resurser på redaktionen och ett breddat värdefullt Höglandsnytt.

Kommentarer avstängda