Nyheter

UNIK DOM: HIV-smittad man frikänns efter samlag

En hivsmittad man som medicinerade mot hiv hade oskyddade samlag med målsäganden. En välinställd hivbehandling gör att risken för att överföra smittan vid oskyddade samlag är minimal och åtalet för framkallande av fara för annan har därför ogillats, meddelar nu Högsta domstolen

Mannen åtalades för framkallande av fara för annan. Åklagaren gjorde gällande att mannen av grov oaktsamhet hade utsatt målsäganden för fara för allvarlig sjukdom. Detta hade skett genom att han vid två tillfällen hade haft oskyddade samlag med målsäganden. Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet.

Framkallande av fara för annan är bara straffbart om det har förelegat en konkret fara för den effekt som är aktuell, t.ex. överföring av en allvarlig sjukdom. För att det ska vara fråga om konkret fara krävs att effekten varit möjlig. Det krävs också att det har förelegat en viss sannolikhet för effekten; det ska framstå som rimligt att förvänta sig effekten som en följd av gärningen.

En s.k. välinställd hivbehandling förutsätter att den hivsmittade vid flera provtagningar med visst tidsintervall har en virusnivå i blodplasma som kontinuerligt ligger på en ej påvisbar nivå. Den hivsmittade måste också sköta sin läkemedelsbehandling, ha regelbunden kontakt med vården och får inte ha någon annan sexuellt överförbar sjukdom. I detta fall var samtliga kriterier för en välinställd hivbehandling uppfyllda.

Folkhälsomyndigheten har lämnat ett yttrande till Högsta domstolen och medicinsk expertis har hörts i målet. Den entydiga bild av kunskapsläget som har framkommit är att risken för smittoöverföring är minimal, när någon har en välinställd hivbehandling. Det finns flera omfattande internationella studier som utvisar detta, meddelar nu HD.

Högsta domstolen gör mot den bakgrunden bedömningen att det inte kan anses föreligga någon konkret fara för smittoöverföring på det sätt som krävs enligt straffbestämmelsen, när en hivsmittad med välinställd hivbehandling har oskyddade samlag. Om man inte har en välinställd hivbehandling kan dock en konkret fara för smittoöverföring finnas. Eftersom hivbehandlingen i detta fall var välinställd, ogillar Högsta domstolen åtalet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook