"UTMÄRKT" – Alla skogar ska kartläggas | Höglandsnytt
Debatt Höglandet

”UTMÄRKT” – Alla skogar ska kartläggas

”Viktiga beslut för naturen välkomnas av Naturskyddsföreningen”, kommenterar nu Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.

Regeringen har i dagarna fattat beslut i en rad viktiga skogs- och naturvårdsfrågor: regeringsuppdrag om nyckelbiotopinventeringen, utredning om ersättning i fjällnära skog samt översyn om artskyddsförordningen. Naturskyddsföreningen välkomnar besluten.

Regeringen har också beslutat om ett nationellt skogsprogram idag, men Naturskyddsföreningen avvaktar att kommentera programmet tills det har offentliggjorts i sin helhet.

Det preciserade uppdraget till Skogsstyrelsen om nyckelbiotopinventeringen aviserades redan tidigt i höstas, och har varit efterlängtat av många aktörer.

Det är utmärkt att det nu klargörs hur denna inventering ska läggas upp. Fortsatt kunskapsinhämtning om de kvarvarande skyddsvärda skogarna är av fundamental betydelse för att kunna nå miljömålen. Att det är nyckelbiotoper som ska inventeras och registreras, i hela landet, står nu också helt klart, vilket är utmärkt. Skrivningarna om ”regionala och lokala förutsättningar” innebär dock en otydlighet. Men samtidigt uttrycker regeringen mycket tydligt att varje nyckelbiop som påträffas ska dokumenteras och registreras, i linje med vad som angavs redan i budgetpropositionen i höstas.

Det har allt sedan Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde Änokärendet (fjällnära skog nära Kvikkjokk) varit en olöst fråga om, och i så fall hur, ersättningen till berörda markägare ska ordnas.

Det är bra och helt nödvändigt att regeringen avvaktar den pågående rättsprocessen i detta ärende och utifrån denna klargör vad som gäller beträffande ersättning vid nekat tillstånd i fjällnära skog. Markägare och samhället i övrigt måste veta vad gäller.

Artskyddsbestämmelserna i EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektivet blev formellt sett gällande i Sverige redan 1995. Senfärdighet från såväl regeringar som myndigheter medförde att det tog för lång tid innan dessa bestämmelser började tillämpas i skogen. För att bevara arter krävs att vi bevarar arternas livsmiljö i tillräcklig omfång och kvalitet. Detta är själva grunden för artskyddsreglerna.

Vi välkomnar att regeringen låter göra en översyn av artskyddsreglerna. Vi instämmer i självklarheten att reglerna måste tillämpas rättssäkert och effektivt. Det sistnämnda omfattar givetvis att syftet med reglerna uppnås, det vill säga att trygga tillräckligt omfång och kvalitet ute i landskapet för de arter som omfattas av reglerna. Det är ju den utmaningen som är skälet till att vi har dessa regler. Översynen bör belysa förtjänster och brister i det vetenskapliga underlaget rörande vad varje art behöver i form av livsmiljö. Detta just för att tillämpningen ska bli effektiv.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook