VAD VILL VI MED JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM? | Höglandsnytt
Kultur

VAD VILL VI MED JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM?

Jönköpings Läns Museum står inför stora utmaningar. Museet är stängt och ekonomin är i obalans. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med problemen och forma ett museum för framtiden.

 Orsaken till att vi stängt muséet är att museet har problem med fukt, värme och skadedjur samt att Kammarkollegiet skärpt säkerhetskraven. Vi måste därför bygga om lokalerna för att kunna ta väl hand om våra egna samlingar och om objekt som vi lånat från privatpersoner. Dessutom vill vi erbjuda länsborna spännande utställningar genom att låna objekt från nationella och internationella institutioner. För denna ombyggnad betalar Jönköpings kommun cirka 35 miljoner kronor. Tyvärr tar ombyggnaden längre tid än planerat.

Vad har vi för mål framöver?

Vårt mål är att öka invånarnas delaktighet. Vi vill arbeta med nya samverkansformer, nätverk och kommunikationskanaler. Vi vill att vår verksamhet ska bli ännu mer aktuell, angelägen och tillgänglig. Vi vill utveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder. Vi måste ha en långsiktigt hållbar ekonomi och utforma en strategi för ny finansiering. Vi måste anpassa våra lokaler och vår utrustning efter verksamheten och vi vill ha ändamålsenliga arkivlokaler. Vi vill nå dubbelt så många människor med vårt utbud och vi vill bedriva publik verksamhet på nya platser i länet. Vi vill att all katalogisering görs digitalt och att 25 % av våra samlingar ska vara sökbara på internet. Vi vill skapa oss en ny roll i samhället och fortsätta vara en ledande aktör i länet!

Varför föreslår vi en omorganisation?

Museets ekonomi går inte ihop. Från och med nästa år räknar vi med ett underskott som sedan ökar för varje år om vi inte vidtar några åtgärder. Det beror framförallt på ökad konkurrens men också på att anslagen från landstinget och staten inte följt med kostnadsutvecklingen.

För en dryg månad sedan gav styrelsen museichefen Sergei Muchin och controllern Ingela Magnussen i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation med en budget i balans. Deras förslag har presenterats för styrelsen och lett till att Sergei fick i uppdrag att börja förhandla med de fackliga organisationerna. Enligt förslaget kommer ett utrymme motsvarande 10 tjänster av 59 tjänster att beröras. Ytterligare 7 tjänster kommer att omformas för att ge organisationen förutsättningar att möta verksamhetens utmaningar och utlysas internt. Beslut kan förhoppningsvis tas i början av december.

Det finns tre viktiga skäl för omorganisationen. För det första måste kostnaderna minska ordentligt. För det andra måste intäkterna öka väsentligt och ekonomiska medel frigöras. För det tredje behöver vi förändra våra arbetsmetoder för att kunna uppnå våra verksamhetsmål och möta framtidens utmaningar.

Man kan faktiskt jämföra den pågående klimat- och säkerhetsanpassningen med den föreslagna omorganisationen. I båda fallen handlar det om tidigare beslut som lett till oönskade konsekvenser i form av dåligt klimat och dålig ekonomi. Tyvärr innebär de åtgärder som krävs att museet måste vara stängt en tid och att vi tvingas göra nedskärningar av personal. Motsvarande processer pågår emellertid just nu på andra museer i Sverige.

Vi har sett problemen med våra lokaler, ekonomi och organisation och vi har bestämt oss för att lösa dem. Jag är mycket tacksam för museets kompetenta personal, en museichef som förvarnat i tid och en styrelse som tar ansvar i full enighet.

ANNA MÅRTENSSON (FP)Ordförande i Jönköpings Läns Museums styrelse

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook