Var på din vakt – vår frihet är hotad | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Var på din vakt – vår frihet är hotad

Medborgare var på din vakt! Din och min, men också Sveriges frihet och oberoende har aldrig varit så hotat som nu.

Återigen har den Europeiska nomenklaturan varit samlad i Bryssel för att diskutera EU.s ständiga kriser. Nu senast Finanspakten. Hur länge till skall vi acceptera att utan inflytande från läktarplats åse detta spektakel? Det vi hittills sett är resultatet av en politik där Europas folk fråntagits makten att själva bestämma över den samhällsutveckling de önskar. I stället är det kapitalet och överstatliga institutioner som tagit makten. Euron, finanspakten, Lissabonfördraget etc är sådant som tvingats på Europas folk utan att flertalet av medborgarna haft en aning om vad de innebär för sysselsättning, ekonomisk trygghet, social rättvisa, demokrati etc. Det är hög tid att göra slut på över tjugo års oansvarig nyliberal politik som bl a är på väg att skapa ett större proletariat i Europa än någonsin tidigare. Men också orsakat en ekonomisk kris som gör att många stater i unionen nu är eller närmar sig utvecklingsländernas nivå.

För att skapa ett välfärdssamhälle krävs framförallt demokrati, Med andra ord att folkviljan styr samhällsutvecklingen och inte överstatliga institutioner vilka leds av icke folkvalda teknokrater, som minst av allt prioriterar välfärdsstaten. I stället har de försett sig själva med privilegier som inte står diktatorerna efter.

Det allvarliga för de svenska medborgarnas del är att vi inte längre kan lita på våra politiker. Det gäller i högsta grad Allianspartierna (M, FP, C,och KD) men i lika hög grad Socialdemokraterna. (Det senare säger jag som icke partiansluten socialdemokrat med arbetarrörelsens grundideér som ledstjärna). Av de tre övriga har åtminstone MP och V inte deltagit i besluten om överförande av makt till EU. Sverigedemokraterna har endast en kort tid varit representerade i Sveriges riksdag varför de inte kan anklagas för att ha deltagit i avvecklingen av demokratin och friheten för det svenska folket.

Skrämmande exempel på avdemokratisering

Ett skrämmande exempel på hur långt exempelvis FP är berett att gå vad gäller avdemokratisering, inskänkning av din och min frihet samt överlämnande av makt till icke folkvalda överstatliga institutioner fick vi i gårdagens ( 29/6) Tv 2 nyheter. I en debatt med Carl Tham (en äkta demokrat) klargjorde FP.s eu-parlamentariker Olle Schmidt att han ansåg att vi bör lämna vår nationella demokrati till förmån för överstatlighet! Så långt har det sålunda gått att en framträdande svensk politiker är beredd att verka för att Sverige skall övergå till ett auktoritärt system!

Men detta är han sannolikt inte ensam om vad gäller de fem partier jag nämnt.

2002 ändrade under socialdemokratisk regering (med stöd av nuvarande allianspartier) Sveriges Riksdag vår grundlag helt lagstridigt för att överföra makt till EU. Detta skedde utan att höra folket. Trots att det i vår grundlag står;

”All offentlig makt utgår från folket”. Att det var ett grundlagsbrott bekräftades av det högsta organet för laggranskning nämligen Lagrådet. De fem partierna

godkände också Lissabonfördraget som är EU.s grundlag. Det har inneburit inskränkning i demokratin, arbetarnas och löntagarnas rättigheter (LO var en av de fackliga organisationer som stödde godkännandet och därmed gick emot sina egna medlemmar) men även accepterat ändring av svenska lagar som både ekonomiskt hälsomässigt och miljömässigt inneburit en tillbakagång. Men även fråntagit medborgarna (genom Lissabonfördraget) möjligheten att genomföra den politik en majoritet av folket önskar.

Skapat uppifrån av eliten

EU är skapat uppifrån av en ”elit” som aldrig i sina hemländer haft välfärdsstaten som mål. Tror någon att de efter att ha tagit makten i EU har för avsikt att avsvära sig sin ideologi? Ingalunda. Bevisen finns i ett alltmer förstört Europa. Historien har gång på gång visat att en stat, union etc inte kan byggas uppifrån. De rasar förr eller senare samman. I bästa fall utan för mycket blodsutgjutelse. I värsta fall med blodiga inbördes strider. (Några exempel är Sovjetunionen, Jugoslavien etc.)

EU (jag varnade för detta för mer än femton år sedan) är på väg att bli en avbild av det forna Sovjetunionen). Det enda som skiljer är den ekonomiska teori som styr unionen. Men maktlystnaden, ofriheten och proletariseringen av människorna blir mer och mer densamma. Kriserna och fattigdomen som blivit synonyma med EU är i första hand orsakad av politikerna genom ett regelsystem tillkommit vid skrivbordet, och aldrig godkänts av folken. Men i lika hög grad av den nyliberala politik som bär politikernas signum och inneburit en fattigdom vilket lett till förlorad köpkraft, minimerad konsumtion, igenslaganing av företag, inga investeringar. Med andra ord en ond cirkel. Denna kan man inte komma ur med den ideologi och värderingar som dagens EU politiker står för (inräknat de svenska).

Grov lögn skylla på Grekland

För att dölja sitt eget tillkortakommande skyller man allt på lilla Grekland. Detta land som knappast utgör en procent av EU.s samlade ekonomi! Denna lögnen är för grov för att folk med normal IQ skall tro på den.

En sak skall Du tänka på Svensson. Det var tack vare dig som Sverige inte befinner sig i denna kris. Men faran är inte över. Var så säker på att många av Sveriges ledande politiker kommer att försöka ansluta oss till detta konkursbo och alltmera auktoritära och centralstyrda samhälle. Om Du själv men också dina efterkommande skall få möjlighet att forma den framtid en majoritet av medborgarna önskar måste Du säga nej till EU och EMU. Detta skall Du göra till förmån för nationell demokrati, välfärdstaten och mellanstatligt samarbete (i stället för union). Därför får Du inte falla undan när politikerna kräver att Du skall tycka som de och lydigt ställa in dig i ledet. Historien visar att folket oftare har rätt än politikerna.

Olle Ljungbeck

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook