Debatt Ekonomi

Varning: pressat läge


”Läget för svensk export är tudelat. Å ena sidan växer exporten som en följd av bättre internationell konjunktur. Å andra sidan har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som nyligen presenterades”, berättar Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv.

Jämfört med tidigare konjunkturåterhämtningar bidrar utrikeshandeln därför mindre till svensk tillväxt. Sverige behöver återta marknadsandelar.
Svensk ekonomi hämtar sig nu gradvis efter en utdragen lågkonjunktur. Tillväxten förväntas bli 3,3 och 3,2 procent 2015 respektive 2016. Till största delen drivs utvecklingen fortfarande av inhemsk efterfrågan som bland annat gynnas av en mycket expansiv penningpolitik under hela prognosperioden. En annan bidragande orsak är att tillväxten i Europa och USA förväntas öka vilket gynnar exporten.

Det finns dock orosmoment för återhämtningen. Det finns en klar nedåtrisk för tillväxtekonomierna, företagen i Svenskt Näringsliv företagarpanel har blivit mer negativa och osäkerhet inte minst om arbetsmarknaden i Sverige bidrar till att hushållen fortsätter att försiktighetsspara relativt mycket.

Trots en förhållandevis god konjunktur biter arbetslösheten sig fast på höga nivåer. Detta beror på strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen bedriver en kontraproduktiv jobbpolitik, budgeten ger ca 25 000 färre jobb på sikt.

Konjunkturprognosen innehåller också tre fördjupningar. En behandlar höstbudgetens effekter på jobben. En behandlar det regionala jobbunderskottet för lågutbildade och vad det betyder för lokal arbetslöshet. Och en tredje fördjupning handlar om konkurrenskraft och löner.

Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook