Nyheter

Vetlandas glesbygdstrafik på återremiss

Det var ovanligt mycket luft i luckan då kommunfullmäktige i Vetlanda trädde samman på onsdagskvällen. En centermotion supportades aktivt av Vetlanda Framåtanda, vilket ledde till en centerledd kompromis om återremiss.

Det var en motion från tidigare ledamoten Alf Tagesson (C) som ville att Vetlanda skulle införa anropsstyrd trafik ute på landsbygden enligt Sävsjös modell. Nej, sa underinstanser, det finns inga pengar till det.

Först upp i talarstolen var moderaten Carl-Axel Bengtsson, som funderade om man inte kunde flytta pengar från t’ätortsbussen, zsom oftazst går tom, till landsbygdstrafik. Det vore bättre anv’nda pengar, menade han.

Gunnar Hjelm (C) lovade att motionen inte skulle falla i glömska även om den inte gick igenom nu.

Jan Johansson (VF) fann det lite märkligt att centern avstyrkte en centermotion. ”Folket där har också rätt att få del av skattepengarna” och yrkade bifall till motionen. Magnus Olofsgård (FP) menade att en levande lands bygd ger en levande centralort och sttödde även han motionen.

Kommunalrådet Tommy Bohman (S) fann det märkligt att ingen hade talat sig varm för motionen, när den behandlades i samband med budgetberedningen. Nu fanns det inga pengar längre.

Ingvar Andersson, tung centerpartist, fann det glädjande att så många inresserade sig för lands bygdens väl och förklarade att han fann motionen bra – men försiktigt nog partidisciplinens heliga namn sa han inget högt om bifall eller avslag.

Gunilla Hjelm fann det glädjande att så många intresserade sig för landsbygden och lovade att frågan skulle finnas med när budgeten för 2013 togs upp.

Börje Wilsborn © såg i det här stadiet den överhängande risken att kommunsgtyrelsen skulle bli överkörd och presenterade i stället förslaget att motionen skulle återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt b eredning.

Gunilla Hjelm förklarade atrt det inte kunde bli några pengar,ungefär 600 000 kronor förrän i budgeten 2013. Jan Johansson erinrade om vad som sades, när budgeten för 2012 togs i början av sommaren, nämligen att det fanns möjlighet att göra ändringar ända fram till decembermötet.

Nu blev det så att återremissyrkandet gick igenom utan minsta protest.

Två motioner handlade om slopad lunchavgift för gymnasieeleverna. Den försvinner nästa läsår.

Vetlanda Framåtandas motion om förbättrad marknadsföring av kommunen vållade viss debatt – man kunde t o m ana vissa ömma tår.

Tommy Bohman förklarade att det pågick en diskussion om att ändra dagens skyltutformning vid infarterna genom att göra dem elektroniska. Det var ingenting som en av motionärerna, Jan Johansson, blivit informrad om. Gunilla Hjelm tyckte det fanns för många som talade i negativa termer om Vetlanda och att man i den projektgrupp som arbetade med frågor som denna såg för många ”dödgrävare”. Man borde, menade hon, vara en god ambassadör genom att tänka och tala positivt.

Men avslag blev det likafullt på mogtionen.

Redan i sammanträdets inledning togs Vetlandas image upp genom att John Bergfeldt inom ramen förAllmänhetens frågestund. Han ansåg att innerstaden utarmades, butiker försvann och tillgängligheten försämrades genom P-avgifter. Vad görs?

Gunilla Hjelm försäkrade att det gjordes mycket med olika projektgrupper som arbetade med olika utgångspunkter och frågor. Man nalkades åtgärdsförslag på flera plan.

”Gör något snabbt. Kon riskerar dö medan gräset växer!” ropade John Bergfeldt från åhörarplats.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook