Debatt Opinion

Vi visar respekt för skattebetalarnas pengar

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta, där företagande främjas så att jobben blir fler och där välfärden finns till stöd då medborgarna behöver den. Detta ligger till grund för Alliansregeringens ekonomiska vårproposition som nu har presenterats.

Samtidigt som den ekonomiska turbulensen skakar om stora delar av världen, inte minst våra grannar i Europa, står Sverige på en stabil grund. Genom krisåren har Sverige genomfört bland de kraftigaste stimulansåtgärderna i EU samtidigt som de offentliga finanserna säkrats. När länder i vår omvärld tvingas skära ner i välfärden och höja skatter för hushåll och företag har Sverige kunnat satsa på jobb och omställning och därmed dämpat nedgången på arbetsmarknaden.

Vi vet att ett starkt Sverige behöver en effektiv och en inkluderande arbetsmarknad, en stark välfärd, ett konkurrenskraftigt Sverige och en effektiv klimatpolitik. Detta är ledord i vår budgetproposition.

[adrotate banner=”5″]

I arbetet med budgetpropositionen för 2013 lägger regeringen fokus på att:

  • Få fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad – där minskad arbetslöshet bland unga och personer med utländsk bakgrund prioriteras, till exempel genom sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb eller subventionerade anställningar.
  • Förbättra välfärden med åtgärder för bättre utbildning, ökad tillgänglighet i vården och effektivare rättsväsende.
  • Förstärka konkurrenskraften genom skatteåtgärder och åtgärder inom forskning, innovation och infrastruktur. Genom att begränsa skatteplanering med bland annat ränteavdrag skapas ett utrymme att minska bolagssektorns skattebelastning, vilket bland annat kan ske genom att bolagsskatten sänks. Även den kommande propositionen om forskning och innovation kommer att innehålla åtgärder som främjar konkurrenskraften. Därtill lämnas en infrastrukturproposition till riksdagen i höst.
  • Säkra ett stabilt finansiellt system med högre krav på bankerna att hålla kapital för att klara förluster och starkare ställning för konsumenterna.
  • Förbättra tillgången på bostäder genom att göra det enklare att hyra ut privatägda bostäder och genom att stimulera byggandet av bostäder.
  • Arbeta för en effektiv klimatpolitik med inriktningen på en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Vår budgetproposition visar respekt för skattebetalarnas pengar. Trots att Sverige står starkt och vi är en av de få länderna som faktiskt har utrymme i vår ekonomi kvarstår stora utmaningar. Det är utmaningar kopplade framför allt till grupper med svag förankring på arbetsmarknaden – unga, utrikes födda, långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för dessa människor att komma i arbete är därför prioriterat i vår fortsatta reformpolitik och inför höstens budgetproposition. Så tar vi ansvar för Sverige i en turbulent tid.

Helena Bouveng (m), riksdagsledamot Jönköpings län
Bengt-Anders (m), riksdagsledamot Jönköpings län
Magdalena Andersson (m), riksdagsledamot Jönköpings län

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook