"Vindkraftverken i Skurugata bryter mot lagen" | Höglandsnytt
Debatt

”Vindkraftverken i Skurugata bryter mot lagen”

Att sätta upp vindkraftverk intill Skurugata och Klintens naturreservat i Hult går emot plan- och bygglagen, menar oppositionen i Eksjö kommun.

[adrotate banner=”28″]
Med anledning av debatten gällande bygglov av vindkraftverk vid Skuruhatt och Klinten vill socialdemokraterna tydliggöra sin inställning i detta ärende. Socialdemokraternas ledamöter i Tillstånd- och Myndighetsnämnden var fullständigt eniga om att avslå ansökan och har fullt stöd bakom sig av den socialdemokratiska fullmäktige- och utskottsgruppen.

Då ärendet gick igenom av en oenig nämnd valde samtliga S-ledamöter i Tillstånd- och Myndighetsnämnden att reservera sig med nedanstående motivering och hänvisning till lagstadgade paragrafer i Plan och Bygglagen.

Motivering till reservation i ärendet Dnr2013-000575, Kongseryd 1:16 och Ägersgöl 1:13, nybyggnad av tre vindkraftverk.

På grund av enskilda och allmänna intressen reserverar vi oss mot beslutet att bevilja bygglov för de tre aktuella vindkraftverken.

I detta ärende består det allmänna intresset bl. a. av det nationella behovet att i möjligaste mån bevara och skydda våra naturreservat och dess närmaste omgivningar. Inte minst gäller detta Skuruhatt/Skurugata och Klintens naturreservat som inom den närmsta framtiden kan komma att klassas som riksintressen.

Som framgår av 2 kap, 2 § PBL skall lov syfta till att mark och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för.
Vindkraftområdets närområde är bevisligen mest lämpat för natur- och fritidsintressen och bör med tanke på god hushållning lämnas opåverkad från ljud och fysisk påverkan och sparas för kommande generationer.

Med hänvisning till 2 kap, 6 § PBL är placeringen klart olämplig med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Ifall de tre verken uppförs skulle känslan av orört landskap dessvärre gå förlorad.

Bygglovet strider också mot 2 kap, 9 § PBL då verken skulle komma att skapa olägenheter inom reservatet i form av buller, från teoretiskt över 30 db till över 40 db.

De flesta av de flera tusen som besöker Eksjös främsta turistmål beundrar naturligtvis den fantastiska utsikten, men nästan än mer förvånas man av den totala naturliga tystnaden. Det vore ett helgerån och tecken på dålig hushållning om dessa värden skulle påverkas; om så bara med 30 db eller att endast ett av verken kunde skymtas.

Bertil Granman Alf Nordell Leif Fransson

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Mycket välmotiverad, behärskad, logiskt formulerad, sammanfattande, vägledande och övertygande reservation. Tack!

Kommentarer avstängda